بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

پوشش آتش سوزی منزل مسکونی در بیمه عمر پاسارگاد

بیمه پاسارگاد بنا بر پرسشنامه و پيشنهـاد تکميـل شـده توسـط بيمه گــذارو براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شـرايط عمـومي بيمـه آتش سـوزي موافقـت مي نمـايد چنانچه منزل مسکـوني تعيين شده از سوي بيمه گـذار درطول مدت بيمه نامه به علت وقوع آتش سوزي ، صاعقه وانفجاردچارحادثه شود،خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ بيمه تحت پوشش در بيمه نامه طبق پيوست شماره يک بيمه عمر و تأمين أتيه پرداخت نمايد.

شرکت بيمه پاسارگاد مفتخر است که در بين شرکت های بيمه تنها شرکتی است که اين پوشش را ارائه مي دهد . اين پوشش بیمه ای عبارت است از تعهد پرداخت خسارت ناشی از بروز آتش سوزی ملک مسکونی بیمه گذار که در این حالت شما می بایست مالک آن ملک بوده یا قرارداد اجاره معتبر داشته باشید.
در فرم پرسشنامه بیمه عمر و تامین آتیه ، می توانید بنا به انتخاب خود ضریبی از 500 تا 1500 برابر حق بیمه ماهیانه را جهت بهره مندی از سرمایه پوشش آتش سوزی منزل مسکونی انتخاب نمایید. بزرگترین مزیت این پوشش به جز سرمایه مناسب آن شامل تمدید خودکار این پوشش بیمه ای است در حالی که اگر خواسته باشید این پوشش را به طور جداگانه اختیار کنید نیازمند تمدید سالانه هستید.

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان


شما با انتخاب گزینه پوشش آتش سوزی منزل مسکونی تا 75% از سرمایه بیمه نامه در مورد بنای ساختمان و 25% از سرمایه بیمه نامه در مورد اثاثیه منزل تحت پوشش خواهید بود.

ماده1) تعریف:

1-1-آتـش: منظــور از آتـش عبــارت اسـت از تـركيـب هــر مــاده با اكسيــژن بـه شــرط آنكــه بـا شعـله همــراه باشــد .

2-1- صاعقه :صاعقه عبارت است از تخليه بارِ الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثرِ القاء دو بارِ مخالف به وجود مي آيد .

3-1- انفجـار : انفجـــار بــه مفهـــومِ هــر نـوع آزاد شــدن ناگهــاني انــرژي حــاصــل از انبســاطِ گـــاز و يـا بُخــار اسـت .

ماده2)خطرات بیمه شده:

تأميـن بيمه گـر بـا رعـايت استثنـائـات و محدوديـت هاي منـدرج در شـرايط عمـومي شـامل خطـرات مـوضـوع مـاده 1 مي باشـد .

ماده3)مورد بیمه:

ساختمـان منـزل مسکـوني و اثـاثیـه آن است ، طبـق آدرس مُنـدرج در پيوسـت شمـاره 2 ( شــرح تعهـدات ) بيمـه نامه عمر و تأمين آتيـه كه متعلق به بيمـه گذار و يـا در تصـرف وي در محل مـورد بيمـه بوده و بيمه گذار داراي نفع بيمه اي در زمان صدور بيمه نامه و زمـان حادثـه باشد .

ماده4)خسارت و هزینه های قابل تأمین:

خسـارات ذيل جزو تعهدات بيمه گـر محسـوب مي شـود :

1-4-خسارتِ مستقيم ناشي از آتش ، صاعقه و انفجار .

2-4-خسارت و هزينـه ناشـي از اقـدامـاتِ لازم كه به منظــور جلوگيـري از توسعـه خسـارت صـورت مي گيــرد .

3-4-خسـارت و هـزينـه ناشـي از نقـل مكـان ضـروري مـورد بيمـه به منظـور نجـاتِ آن از خطـراتِ بيمه شـده .

تبصـره - سـرمايـه بيمـه در صـورت وقـوع خسـارت ، به ميـزان خسـارت تقليـل مي يـابـد . لكـن بيمه گـذار مـي تواند بـا پرداخـت حـق بيمـه اضـافـي سـرمايـه بيمـه را افـزايـش دهـد .

ماده5)استثنائات:

موارد زير تحت پوشش نخواهد بود :

1-5-مسكوكات ، پول ، اوراقِ بهادار ، اسناد ، فلزاتِ قيمتي به هر شكل ، جواهرات و مُرواريد ، سنگهاي قيمتي سوار نشده ، هرگونه اسنـاد و نسـخِ خطي تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد .

2-5-جنگ ، جنـگ داخلي ، آشوب و بلوا ، اعتصـاب ، قيـام ، انقلاب ، كودتـا ، اغتشاشـات داخلـي و يا اقدامات احتياطـي مقامات نظـامي و انتظـامي .

3-5-زمين لرزه ، آتش فشان ، ريزش زمين ، سيـل ، طغيان رودخانه ها ، حريق تحت الارضي و يا آفات سمـاوي .

4-5-انفجـار مـواد منفجــره ماننــد دينــاميـت ، تــي- ان - تــي و بـاروت و فعــل و انفعــالات هستـــه اي .

5-5-خسـارت وارده به مـورد بيمـه در محــدوده آتش كنتـرل شـده تحـت پوشش ايـن بيمه نامه نخواهـد بـود .

تبصره -پوشش زلزله وآتش فشان باموافقت کتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل بيمه شدن است.درصورت خريداين پوشش فرانشيزخسارت ناشي اززلزله وآتشفشان يک درصدمبلغ بيمه شده خواهد بود .

ماده6)متوقف شدن بیمه تکمیلی:

پوشش تکميلي بيمه آتش سوزي در موارد ذيل خودبخود فسـخ شده و ديگر اعتباري نخواهد داشت .

1-6-در صورت فسخ و يا بازخريد بيمه نامه .

2-6-در صورت تعليق و مخفف شدن بيمه نامه اصلي .

3-6-برقراري مجدد پوشش هاي تکميلي تابع بيمه نامه اصلي بيمه عمر و تأمين آتيه خواهد بود .

ماده7)بیمه مضاعف:

اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قراردادِ ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بيمه گذار ملزم است مراتب را بدون تأخير و با ذكر نام بيمه گـر جديد و مبلـغ بيمه شــده به اطــلاع بيمـه گـر بـرسـانـد . در صورتِ وقـوع حـادثه مسئـوليت بيمـه گـر بـه تناسـب مبلغـي كه خـود بيمـه كرده با مجمـوع مبـالغ بيمه شده مي باشد .

ماده8)وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

1-8-براي جلوگيـري از توسعه خسـارت در موقع يا بعد از وقـوع حـادثـه ، كليه اقـدامـات لازم را بعمل آورد .

2-8-بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسـارت را دچار اشكـال نمايد . مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسـارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد .

3-8-حـداكثر ظرف پنج روز از زمــانِ اطــلاعِ وقــوعِ حـادثـه ، بيمـه گــر را مُطّلــع نمـايــد . براي اعلام وقوع حادثه به نزديکترين شعبه بيمه پاسارگاد مراجعه فرماييد .

4-8-حداكثر ظرف ده روز از زمان اِطّلاع وقوعِ حادثه بايستي كيفيت حادثه ، فهرست اشياءِ نجات داده شده ، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد .

5-8-ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا 15 روز بعد از اِطّلاع از وقوع حادثه فهرستِ اموالِ موجود در روز حادثه ، فهرستِ اموالِ از بين رفته و آسيب ديده و در صورتِ درخواست بيمه گـر بهـاي آنها را بلافاصله قبل از تاريخ حـادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد .

ماده9)اصل قائم مقامی:

كليه حقوق بيمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر ، به شخص اخير منتقل مي گردد .

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا