بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

بیمه عمر زمانی مانده بدهکار شرکت بیمه پاسارگاد

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ زﻣﺎﻧﯽ وام ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر برای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻮت ( ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ) در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ از بیمه گذار

شرایط بیمه عمر زمانی مانده بدهکار پاسارگاد

1 . ﻣﻨﻈﻮر از وام در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ وام میباشد
2 . ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آن دﺳﺘﻪ از وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار وام درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ, ﺑﺮ ﻃﺒﻖ لیست ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
3 . ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻓﻮت (ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ) ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن (ﺑﻪ ﺟﺰء در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗـﺮارداد اﺳﺘـﺜﻨﺎء ﺷﺪه اﺳـﺖ) ﻣﺒـﻠﻎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﺪﻫﯽ از اﺻـﻞ (در ﭘﺎره اي از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻓﺮع) وام او را در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓـﻮت ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
4 . اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
5 . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﻞ وام ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ اﺻﻞ وام ﻫﺮﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ
6 . ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ( ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ, ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ, ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎم ﭘﺪر و ﮐﻞ اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﺎن را ) در اختیار بیمه گر قرار دهد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺒﻠﻎ اصل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
7 . پرداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
8 . درﺻﻮرت ﻓﻮت ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ باید در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت30 روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار (ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ وام دﻫﻨﺪه اﺳﺖ) اﻃﻼع داده شود.
9 . بیمه گذار باید در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺴﺎرت ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﻗﺒﯿﻞ وام ﭘﺮداﺧﺘﯽ, اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه را درﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ وي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
10 . ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻬﻼك ﮐﺎﻣﻞ وام و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن از ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﺎﺑﺖ دوره ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دوره ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد و ﺧﺴﺎرات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘـﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار و ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
11. مرور زﻣﺎن دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ دوﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
12 . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

نحوه محاسبه حق بیمه عمر زمانی مانده بدهکار پاسارگاد

نرخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺒﻠﻎ وام اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻧﺮخ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه توسط ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﻠﻎ وام درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد

حق بیمه فوت به هر علت : 1000/ نرخ × مبلغ وام

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا