بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

نحوه اعلام و رسیدگی به خسارات در بیمه عمر پاسارگاد

 

همه ما از سرگردانی و اتلاف وقت در راه پله های شرکتها و اداره جات مختلف گریزانیم لذا در صورت نیاز به تشکیل پرونده های خسارتی بیمه عمر موارد ذیل را در نظر داشته باشید تا پیگیری امورات شما هرچه سریعتر صورت گیرد :

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده هاي خسارت بیمه عمر

 

1- مدارك مورد نیازجهت  تكميل پرونده هاي خسارت در بیمه عمر و حادثه گروهی

مدارك مشترك 

 • آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي بيمه شده
 • كپي شناسنامه بيمه شده (صفحه اول/كل صفحات باطل شده در صورت فوت بيمه شده )
 • گزارش حادثه (انتظامي/ تأمين اجتماعي / محلي)
 • گواهينامه رانندگي مرتبط با وسيله نقليه (اگر حادثه يا فوت ناشي از تصادف رانندگي باشد)
 • مدارک پزشکی روز حادثه

در صورت فوت بیمه شده

 • جواز دفن-كپي برابر اصل
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
 • خلاصه رونوشت وفات - كپي برابر اصل

 

در صورت بروز نقص عضو ناشي از حادثه

 • راديو گرافي از عضو صدمه ديده
 • تكميل فرم گواهي پزشك معالج به انضمام مدارك پزشكي مربوطه

 

در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه

 • اصل صورتحسابهاي هزينه هاي انجام شده
 • گزارش پزشك معالج مبني بر علت صدمه و معالجات انجام شده

 

2- مدارك مورد نیازجهت  تكميل پرونده هاي خسارت در بیمه عمر و حادثه انفرادی

مدارك مشترك

 • اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
 • كپي شناسنامه بيمه شده(صفحه اول/كل صفحات باطل شده در صورت فوت بيمه شده )
 • گزارش حادثه (انتظامي/ محلي)
 • گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه (در صورت حادثه رانندگي)
 • مدارک پزشکی متناسب با پوششهاي بيمه نامه در زمان وقوع حادثه

در صورت فوت بيمه شده

 • جواز دفن -كپي برابر اصل
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده -كپي برابر اصل
 • خلاصه رونوشت وفات -كپي برابر اصل
 • گواهي انحصار وراثت متناسب با سرمايه در صورتيكه استفاده کننده در بيمه نامه وراث قانوني قيد گرديده باشد.
 • شناسنامه هاي ذينفع و يا وراث قانوني (با توجه به شرايط بيمه نامه)

نقص عضو ناشي از حادثه

 • راديو گرافي از عضو صدمه ديده
 • گواهي پزشك معالج مبني بر ختم درمان و ميزان عوارض دائم باقي مانده و يا نظريه نهائي پزشكي قانوني
 • هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه
 • ارسال اصل صورتحساب  هزينه هاي انجام شده
 • گزارش پزشك معالج مبني بر علت بستري و معالجات انجام شده

 

3- مدارك مورد نیازجهت  تكميل پرونده هاي خسارت در بیمه عمر انفرادی

 مدارك مشترك

 • اصل بيمه‌نامه و دفترچه‌هاي اقساط
 • كپي كارت ملي و صفحه اول شناسنامه بيمه شده

در صورتي كه پرونده خسارت مربوط به فوت بيمه‌شده باشد :

 • اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌اي
 • جواز دفن كپي برابر اصل
 • خلاصه رونوشت وفات -كپي برابر اصل
 • كپي كل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملي بيمه شده
 • فتوكپي برابر اصل شده شناسنامه استفاده‌كنندگان در صورتيكه ذينفع وراث قانوني باشند گواهي انحصار وراثت متناسب با سرمايه بيمه

 

در صورت فوت بر اثر حادثه علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز موردنياز است :

 • مشروح گزارش حادثه انتظامي/محلي
 • گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه درصورت حادثه رانندگي

در صورتي كه پرونده خسارت مربوط به بيمه تكميلي بيماريهاي خاص باشد :

 • درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده
 • ارسال اصل کليه مدارك پزشکي
 • گزارش پزشك معالج در خصوص نوع بيماري و درمان صورت گرفته

در صورتي كه پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بعلت از كار افتادگي كلي و دائم باشد :

 • درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده
 • تكميل فرم گواهي پزشك معالج طبق نمونه پيوست
 • مدارك پزشكي در ارتباط با نوع صدمه و يا بيماري

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا