بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

بیمه عمر زمانی پاسارگاد

پوشش بیمه عمر زمانی بیمه شدگان در مقابل خطرات فوت آنان ( فوت به هر علت ) میباشد که به صورت گروهی (سازمانی ) توسط بیمه گذار صورت میگیرد

شرایط بیمه عمر زمانی

 در ادامه شرایط بیمه عمر زمانی و مواردی را که بیمه گذار باید اطلاع داشته باشد باهم بررسی میکنیم

ادامه مطلب...

جدول نرخ بیمه عمر زمانی با میانگین سنی

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮ ﻓﻮت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده و درﻃﻮل ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

ادامه مطلب...

نحوه محاسبه حق بیمه عمر زمانی 

ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻧﺮخ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار در ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ادامه مطلب...
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
You must select at least one item to vote!
بالا