قانون بیمه

(مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

معاملات بيمه

ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .

ماده ۲- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود :

1. تاريخ انعقاد قرارداد .

2. اسم بيمه گر و بيمه گذار .

3. موضوع بيمه .

4. حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

5. ابتدا و انتهاي بيمه .

6. حق بيمه

7. ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه

 

ادامه مطلب...